Deze sprong nemen wij graag voor u.

Privacy verklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

BB Administratie verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

* NAW gegevens
* Contactgegevens
* Voertuiggegevens
* Bankgegevens
* Overige gegevens die u actief verstrekt bij het melden van een schade

Waarom we gegevens nodig hebben

BB Administratie verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
het verhalen van uw schade

Hoe lang we gegevens bewaren

BB Administratie zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn:

          *7 jaar na het beëindigen van een schadedossier

Delen met anderen

BB Administratie deelt uw persoonsgegevens alleen in geval dit nodig is voor de afhandeling van een schade of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. U moet hierbij denken aan de volgende personen/bedrijven/instellingen:

  • verzekeraars waarmee wij corresponderen over uw schade
    *  overheid en toezichthouders (AFM en DNB), indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van
       hun wettelijke taken en geen inbreuk doet op uw privacy

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@bbadministratie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. BB Administratie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

BB Administratie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@bbadministratie.nl.